TARSİM TARIM SİGORTASI

TARSİM (Tarım Sigortaları)

Tarım sigortalarında %50'si devlet destekli TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili acente olan şirketimiz aşağıdaki branşlarda hizmet vermektedir.

Bitkisel Ürün Sigortası

Tüm bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca;

 • Meyvelerde don riskinin neden olduğu miktar kaybı,
 • Meyveler, yaş sebzeler ve kesme çiçeklerde dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı teminatları isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Hasar İhbarları:

Sigortalı, hasar ihbarını sigortacı ya da acentesi aracılığıyla sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede havuz merkezine yapar.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente TARSİM'in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulamasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

Hasar tespitleri TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırıtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, hortum, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın anılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Hasar İhbarları:

Sera sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemi'ndeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Hayvan Hayat Sigortaları

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası:

Ön soy kütüğüne, Sou Kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum ve cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
 • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Hasar İhbarları:

Büyükbaş hayvan sigortalarında, en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM Çağrı Merkezi'ne (0 212 444 8277) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Çiftçi, önsoykütüğü, soykütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET'e) kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı:

Büyükbaş hayvan sigortalarında; TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası:

Çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET'e) kayıtlı olan damızlık koyun ile damızlık koç ve tekeler için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahele,
 • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
 • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Hasar İhbarları:

Küçükbaş hayvan sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM Çağrı Merkezi'ne (0 212 444 82 77) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Çiftçi; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET'e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekelerini sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.,

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı:

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında, TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanlıyla ödenir.

Kümes  Hayat Sigortaları

Kapalı sistemde üretim yapan, biogüvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Hasar İhbarları:

Kümes hayvanları sigortalarında en geç 24 saat içinde TARSİM'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Çiftçi; biogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen hayvanları sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Kümes hayvanları sigortalarında; TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları/kümesi en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanlıyla ödenir.

 

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Denizlerde ve iç sularda (Göl, dere yatağı beslemeli havuz, vb.) yetiştirilen su ürünlerine, çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında TARSİM tarafından verilir. Sigortalıya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Hasar İhbarları:

Su ürünleri hayat sigortasında hasar ihbarları en geç 24 saat içinde TARSİM'e yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu:

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketlerinden birine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Su ürünleri sigortasında; TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu"nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

 

.

Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak, Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak, Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak, Saygın ve dürüst olarak algılanmak ÖNCELİĞİMİZDİR.

İsmail KABAKÇIOĞLU, KABAKÇIOĞLU SİGORTA